Sách tiếng Anh miễn phí

Sách bằng tiếng Anh miễn phí. Đây là ba cuốn sách bằng tiếng Anh hoàn toàn miễn phí cho bạn tải về. Những cuốn sách…

Các con số trong tiếng Anh II

Chúng tôi tiếp tục với số thứ tự bằng tiếng Anh. Lần này là từ 100 đến 1000 và với bản dịch sang tiếng Tây Ban Nha.

Số tiếng Anh từ 1 đến 50

Các con số bằng tiếng Anh

Các con số bằng tiếng Anh rất dễ học. Danh sách 100 số đầu tiên bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha và cách các số thứ tự được hình thành trong tiếng Anh.