quảng cáo
Woody Allen

Bi quan là gì?

Bi quan là xu hướng chỉ dự đoán hoặc nhấn mạnh các vấn đề cũng như những điều kiện và kết quả tồi tệ...