Diego Calatayud

Tốt nghiệp ngành Ngữ văn Tây Ban Nha và là người yêu thích văn học. Tôi làm việc trong một số blog của cùng một mạng lưới này và tôi tin rằng văn hóa phải là cơ sở để xây dựng một xã hội mới ... (Thật không may, các nhà lãnh đạo của đất nước lại tin điều ngược lại ...)